Privacy disclaimer Any Green

ANY GREEN Online Privacyverklaring

Deze verklaring is van kracht met ingang van 1 April 2018. 
Uw privacy is belangrijk voor ANY GREEN; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.
In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van ANY GREEN en onze gelieerde ondernemingen, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. 
Deze Verklaring geldt voor ANY GREEN-websites die links naar deze Verklaring bevatten.  

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met u hebben.

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact op met de websitecoördinator van ANY GREEN.
 

Het verzamelen van persoonsgegevens

U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt, als u zich inschrijft voor een service, als u een abonnement van ons verlangt of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens of bankgegevens en als u solliciteert op een vacature bij ANY GREEN, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.
We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. 
Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. Voorts zijn onze softwareproducten in bepaalde gevallen uitgerust met technieken die het voor ANY GREEN mogelijk maken om informatie over het gebruik van het desbetreffende product te verzamelen. We kunnen gebruik maken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze softwareproducten, kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze contacten met u afstemmen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.
Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.
De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonsgegevens

In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier ANY GREEN uw persoonsgegevens kan gebruiken.
Afhandeling van uw transactieaanvragen
Als u iets bij ANY GREEN aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van ANY GREEN, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update van een bepaald product.
Daarnaast bieden we op onze websites “Live Chat”-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites navigeert. De persoonsgegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan ANY GREEN verstrekte informatie door ANY GREEN worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens”, hieronder).

Sollicitaties

Als u bij ANY GREEN solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van ANY GREEN is geplaatst, kan het zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals uw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen ANY GREEN gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Bescherming van rechten en eigendommen van ANY GREEN en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van ANY GREEN, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Uitwisseling van persoonsgegevens en overdracht naar het buitenland

ANY GREEN is een nationale organisatie met beperkt grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. 
In sommige gevallen maakt ANY GREEN voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruik van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat ANY GREEN van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van ANY GREEN.

Wees u ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van ANY GREEN, onze business partners, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. 

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie

Wij willen uw persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. ANY GREEN implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

 

Retentie

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen met de verantwoordelijke voor het opvolgen van het privacybeleid. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. 

Cookies

Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, om uw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met u af te stemmen op uw persoon. Dit doen we met behulp van "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer geïdentificeerd kan worden. 
Hoewel geautomatiseerde signalen van de browser met betrekking tot trackingmechanismen (zoals "do not track"-instructies) op dit moment nog niet worden herkend door de websites van ANY GREEN, is het gewoonlijk mogelijk om uw privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via uw webbrowser. Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" (of een vergelijkbaar kopje) in uw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. 

Advertenties op internet

ANY GREEN plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik. 

 

Links naar niet-ANY GREEN-websites en naar applicaties van derden

Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community's.
Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-ANY GREEN-websites aanbieden.
Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dient u zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.
ANY GREEN is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen

Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door ANY GREEN, kunt u een e-mail sturen naar de sitecoördinator van de ANY GREEN-website. U kunt ook contact met ons opnemen op:
ANY GREEN bvba 
Woluwelaan 143 A
1831 Diegem
België
Het is niet mogelijk om persoonsgegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan ANY GREEN hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.
Voordat ANY GREEN gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
Als u geen marketingmails van ANY GREEN meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar contact@anygreen.com of volg de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die in elke marketingmail zijn opgenomen.